Stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych spółki pod firmą Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Praca

12 listopada 2020, Legnica

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OCENY KWALIFIKACJI I REKRUTACJI NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr143/III/2019 z dnia 07 czerwca 2019r., uchwały zarządu Województwa Śląskiego nr 1714/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego Rada Nadzorcza Spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na:

 

I. STANOWISKO

WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ

KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Zgłoszenia można składać w siedzibie Spółki: Katowice, ul. Raciborska 58, w sekretariacie – bud. A, p. II, pok. 19 w godzinach 8:00 - 15:00 w terminie do dnia 26 czerwca 2019r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych" lub przesłać pocztą na adres: Koleje Śląskie Spółka z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do Spółki do dnia 26 czerwca 2019r. do godz. 15.00. Decyduje data/godzina wpływu dokumentów do Spółki.

 

III. DATA OTWARCIA ZGŁOSZEŃ:

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 15.00. w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

V. ZAKRES ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

1. Przeprowadzane z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne mogą obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

1) wiedza z zakresu: organizacji i zarządzania transportem kolejowym; gospodarowania, eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego; organizacji zaplecza technicznego transportu kolejowego; zarządzania personelem pasażerskim w ruchu kolejowym; zarządzania bocznicą kolejową; systemów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego,

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

5) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Województwie Śląskim.

2. Niezależnie od zagadnień określonych w ust. 1 oceniane będą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji wiceprezesa zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych.

 

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATÓW INFORMACJI O SPÓŁCE

Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną zostaną udostępnione do wglądu informacje o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa do rejestru sądowego. Informacje będą dostępne w siedzibie Spółki; Katowice, ul. Raciborska 58, bud. A, p. II, pok. 19 w godzinach od 8:00 - 15:00, od dnia zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną do dnia (włącznie) poprzedzającego dzień, w którym przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

 

VII. SPOSÓB INFORMOWANIA KANDYDATÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:

O wynikach postępowania kandydaci zostaną poinformowani na piśmie za pośrednictwem poczty.

 

VIII. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Kandydat na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych Spółki, powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. obywatelstwo polskie,

2. ukończone studia wyższe, preferowane techniczne z zakresu transportu lub techniki taboru kolejowego,

3. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni na stanowiskach kierowniczych; preferowanych z sektora transportu szynowego,

4. mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej,

5. korzystanie z pełni praw publicznych,

6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

7. nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

8. niekaralność.

Posiadanie specjalistycznych uprawnień, certyfikatów, ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, finansów, bezpieczeństwa i techniki, doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

 

IX. ZAKRES INFORMACJI I OŚWIADCZEŃ, JAKIE POWINNY BYĆ ZAWARTE W ZGŁOSZENIU

1. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące kandydata:

1.1 CV ze zdjęciem,

1.2 list motywacyjny,

1.3 kserokopia obu stron dowodu osobistego,

1.4 dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (magisterskie),

1.5 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

1.6 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

1.7 oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

1.8 oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu pracy, na stanowiskach kierowniczych,

1.9 zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia,

1.10 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karne skarbowe,

1.11 oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe,

1.12 oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydata w związku z wyrażeniem zgody na objęcie funkcji wiceprezesa zarządu Spółki lub oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego,

1.13 oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu przez kandydata działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,

1.14 zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego, wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem zgłoszenia.

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata mogą być złożone w oryginałach bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza. W przypadku, gdy odpisy dokumentów poświadczone będą przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Do zgłoszenia można dołączyć odpisy innych dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydata, a w szczególności posiadane certyfikaty (w tym certyfikaty językowe), dyplomy, zaświadczenia, referencje oraz świadectwa pracy.

X. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, dokonany zostanie wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu. Podczas drugiego etapu, przeprowadzona może zostać rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

 

UWAGA !!!

1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

2. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZAKOŃCZYĆ POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE BEZ WYŁONIENIA KANDYDATA.

3. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZREZYGNOWAĆ Z PRZYJĘTEGO SPOSOBU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZREZYGNOWAĆ Z PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

4. RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAPROSZENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ JEDYNIE WYBRANYCH KANDYDATÓW, SPOŚRÓD OSÓB SPEŁNIAJĄYCH WYMAGANIA ZAWARTE W OGŁOSZENIU.

5. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW ZŁOŻONE PO TERMINIE ORAZ ZGŁOSZENIA NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU NIE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU, A KANDYDACI NIE WEZMĄ UDZIAŁU W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

6. W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDAT MOŻE PRZEDSTAWIĆ DODATKOWE DOKUMENTY.

7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. NIE ZŁOŻENIE W/W OŚWIADCZENIA SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE KANDYDATA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

logotype
Ogłoszeniodawca

Koleje Dolnośląskie S. A.

Dane teleadresowe

ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica, Polska
tel.: +48 76 742 11 12
www.kolejedolnoslaskie.eu

Artykuł dostępny w języku
language

Zobacz również

ZASTEPCZE SKŁADY WAGONOWE

Komunikaty

Więcej
Sprzedaż wagonów

Sprzedam

Więcej